Metoder inom öppenvård

Aleris Målets metoder utgår från evidensbaserad praktik, en sammanvägning av vetenskaplig forskning, professionell expertis och den unges erfarenheter.

Samtidigt läggs stor vikt på att inte fastna i färdiga mönster utan att verkligen se det unika i varje möte.

Skräddarsydd genomförandeplan

Relationsbyggande har inte några färdiga mallar, men att relationen utgör den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt förändringsarbete stöds även i forskning. Coacher på Aleris Målet lägger stor vikt på att skapa en god relation med den unge eftersom vi vet att i goda möten skapas goda skäl.

Tillsammans arbetar coach och den unge utifrån en individuell genomförandeplan med mål och delmål som bildar olika trappsteg på resan till förändring. I öppenvården skräddarsys insats utifrån varje individ och dennes enskilde problematik med hjälp olika metoder;

Coaching

Aleris Målets coaching i öppenvård innebär ett tätt samarbete mellan coachen och den unge i samverkan med familj och nätverk. Coachens engagemang och tillgänglighet ger möjlighet till tillit och förtroende. Med relationen i fokus går våra coacher vid den unges sida på väg mot förändring.

Coachen ger med sin erfarenhet och kunskap den unge mod att växa. Vi skapar tillsammans nya sammanhang på skolan, på praktikplatsen och genom olika fritidsaktiviteter

Motiverande samtal (MI)

Det empatiska och klientorienterade förhållningssättet som MI innebär, genomsyrar Aleris Målets verksamhet. Alla coacher har gått en grundutbildning i MI.

Vi använder oss inte av manualbaserade eller kodade behandlingssamtal, men vill genom samtal med MI som grund locka fram den enskildes egen önskan och tro på sin förmåga och med respekt för ungdomens autonomi locka fram dennes egna beslut om förändring. Samtalen kan syfta till att bestämma sig för att förändra sitt liv men också att reflektera kring eventuella bakslag i behandlingen.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT ligger till grund för många utav de samtal och behandlingsmodeller vi har. Denna teori är ett samlingsbegrepp för terapimetoder som utgår från kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.

Kognitiv psykologi är läran om människans tankeprocesser. Inlärningspsykologi förklarar hur vi människor lär in beteende utifrån våra erfarenheter. KBT handlar om att förstå, utveckla och förändra tankar, känslor och beteende.

KBT vid psykosocial behandling syftar till att förändra attityder och tankemönster, samt att lära in nya färdigheter som är bristfälliga i individens beteenderepertoar. Inom verksamheten har vi medarbetare som har steg-1 utbildning i KBT och kan erbjuda samtalsserier och övriga coacher har god grundkunskap och kan använda sig av samtal med kognitiv inriktning kring smått som stort.

Aggression Replacement Training (ART) / rePULSE

ART/rePulse utgår från att destruktiva beteende i huvudsak är inlärda beteende som gett omedelbara vinster och därför ser man inga andra alternativ.

Genom att träna de social färdigheterna som är nödvändiga för att relatera till andra ges den unge möjlighet att lära sig att hantera sina känslor på ett mer konstruktivt sätt.

Vi jobbar för att utveckla de vanliga bristerna i sociala förmågor samt i att hantera svårigheter och motgångar i sin vardag med fokus på impuls- och självkontroll samt på att lösa problem. Många av våra coacher har gått grundkurs i ART/rePulse och är bekväma med metoden.

Case management

Är en metod som växt fram inom socialt arbete i USA som väl beskriver hur vårt arbetssätt ser ut på Målet.

Coachen fungerar till en början som en samordnande funktion mellan den unge och dennes nätverk vilket kan bestå av familj, vänner, myndigheter, utbildningsinstanser, praktikhandledare, föreningsliv m.fl. I takt med att nätverket byggs upp och den unge blir tryggare i sina relationer till omgivningen tar han/hon över alltmer ansvar för att hålla ihop sitt nätverk.

Activities of daily living (ADL)

Inom öppenvården såväl som i våra boenden är ADL en viktig del av vårt arbete i att stötta de unga att bli självständiga och att få en plattform att växa utifrån.

Vi arbetar både utifrån primär ADL som personlig hygien, matvanor, kommunikation och utifrån sekundär ADL som boende, arbete/utbildning och fritid. Individens situation och behov avgör vilken nivå arbetet med ADL utgår ifrån.

Lösningsfokuserat arbete

Vårt lösningsfokuserade arbete utgår från att problem kan och skall lösas på bästa sätt och där medel finns att göra detta även på okonvensiella sätt.

För att möjliggöra detta arbete i vardagen krävs en helhetsbild, inte bara av ungdomen, utan även av hans omgivning. Vilka personer finns i närheten, vad kan vem bidra med? I vårt lösningsfokuserade arbete utgår vi från tre enkla regler:

  1. Om det inte är trasig, låt då bli att laga det
  2. Om du vet vad som fungerar, gör mer av det
  3. Om det inte fungerar, upprepa det inte utan gör något annorlunda

Familje- och nätverksarbete

Vi arbetar alltid utifrån ett systemteoretiskt perspektiv vilket innebär att systemet ses som olika delar i en helhet, där delarna får sin betydelse beroende på var i systemet de befinner sig.

Delarna i systemet är beroende och påverkas av varandra, vilket gör det viktigt att arbeta med alla delar samtidigt för att skapa balans i helheten. Med system avses viktiga människor i den unges närmiljö, såväl familjära, som sociala och professionella. Därför arbetar vi alltid med nätverket kring den unge, vilket innebär att vi frågar efter och ibland söker upp bortglömda viktiga personer som står eller har stått den unge nära.

Känsla av sammanhang (KASAM)

Syftar till att förklara varför vissa människor klarar av även svåra påfrestningar med hälsan i behåll, kanske till och med växer och vidareutvecklas av det, medan andra blir sjuka.

För att öka individens KASAM arbetar vi utifrån de tre grundpelarna:
  1. Begriplighet - som innebär att vi kan förstå den värld vi lever i. Vår värld har en ordning, är sammanhängande och vi kan i viss mån förutsäga vad som kommer att hända.
  2. Hanterbarhet - som syftar på att individen har resurser att hantera problem och krav från omvärlden.
  3. Meningsfullhet - som innebär att de krav individen ställs inför upplevs som utmaningar värda att kämpa sig igenom.

Vi jobbar därför aktivt med att söka och/eller skapa meningsfulla sammanhang där den unge kan ingå.

Inom Aleris Målet finns även personal med utbildning inom spelmissbruk, sexologi och 12-steg.
Till toppen av sidan