Skolproblematik

Skolproblem
Gemensamt för många av de unga Aleris Målet möter är att skolgången inte fungerar. Samarbete med skolan är därför en naturlig del av vårt arbete.

Det gemensamma är ofta att de unga som misslyckats i skolan ofta haft hinder eller svårigheter som inte har upptäckts. Därmed har den unge inte fått den hjälp och det stöd som behövts.

Det kan vara läs- och skrivsvårigheter, outredda neuropsykiatriska problem, psykosociala problem eller sociala problem i hemmet och eller på fritiden. Därför är samarbete med skola en naturlig del av våra insatser.

Samarbete

Eftersom Aleris Målet inte bedriver skola i egen regi görs en individuell planering med ansvarig skola. Mål och delmål för den unges skolgång görs i samråd med den unge och dokumenteras i genomförandeplanen. I de fall skolan anordnat praktikplatser, samarbetar vi även med dessa.

Vår erfarenhet är dock skola inte alltid är ett realistiskt alternativ. Erfarenheten visar också att den mest normaliserande vägen till resocialisering och till ett nytt sammanhang för unga går via arbete/praktisk yrkesutbildning.

Andra alternativ

Aleris Målets öppenvård (coachning och stöd till unga vuxna) kan erbjuda alternativ med fokus på praktik och arbete. Genom ett stort nätverk och ett nära samarbete med lokala arbetsplatser får den unge möjligheten att skapa sig ett nytt sammanhang. På arbetsplatsen kommer den unge att på ett naturligt sätt tillägna sig arbetskamraternas normer och värderingar. Härigenom utvecklas ungdomarnas sociala kompetens mot en större mognad.

Resultat

Den unges delaktighet i att få sätta sina egna mål och påverka insatsens utformning skapar en stor kraft som vi bygger vidare på. Vi vet att när den unges mål och uppdragsgivarens uppdrag går samman och alla arbetar åt samma håll, då blir framgången som störst. Därför arbetar vi aldrig utan ett tydligt uppdrag.

Till toppen av sidan