Sociala problem

Gemensamt för unga med sociala problem är att de behöver stöd i att förändra sin situation och/eller skapa ett helt nytt sammanhang. Aleris Målet har i lång erfarenhet av att stötta unga i att komma vidare i sina liv.

Unga som kommer till oss har på olika sätt och av skilda anledningar hamnat snett i tillvaron. Med våra coachers förmåga att etablera goda relationer och anpassa insatsen utifrån individuella behov, blir vår insats starten på en resa mot en självständig och meningsfull tillvaro.

Individuella insatser

Vår verksamhetsidé är att i öppenvård och på hemmaplan erbjuda köpare av vård och behandling ett realistiskt alternativ till institutionsvård. Detta genom ett integrerat socialt arbete med individuell coachning som grund. Alla insatser är individuella och utgår från den enskilda individens behov. Insatserna syftar till att påverka motivation, beteende, känslor och tankar med uttalat fokus på den enskildas egna specifika problematik och behov.

Vår erfarenhet är att stöd och behandling följs åt i en växelverkan för att uppnå bästa resultat i den målgrupp vi arbetar med. Då varje människa är unik, utformas den enskildes genomförandeplan individuellt. En metod passar inte alla, därför kan våra coacher många olika metoder.

Resultat

Den unges delaktighet i att få sätta sina egna mål och påverka insatsens utformning skapar en stor kraft som vi bygger vidare på. Vi vet att när den unges mål och uppdragsgivarens uppdrag går samman och alla arbetar åt samma håll, då blir framgången som störst. Därför arbetar vi aldrig utan ett tydligt uppdrag.

Till toppen av sidan