Hur får jag eller min anhörig äldreomsorg?

Läs vanliga frågor och svar gällande äldreomsorg och hur du ska gå tillväga för att ansöka om äldreomsorg, äldreboende eller hemtjänst, för dig själv eller din anhörig eller närstående.

Vilka boendeformer finns för äldre?

Aleris bedriver verksamhet över hela Sverige och det finns flera olika benämningar på boendeformer för äldre, vilket kan vara bra att känna till. Socialtjänstlagens samlade beteckning är särskilt boende. Vanliga förekommande benämningar för särskilda boendeformer för äldre är:

Vård- och omsorgsboende, servicehus, sjukhem, demensboende, korttidsboende, gruppboende, ålderdomshem, omvårdnadsboende och äldreboende.

Dessa särskilda boendeformer kräver biståndsbeslut.

Hur gör man för att få äldreomsorg?

Socialtjänstlagen ger dig rätt att ansöka om bistånd. Du kontaktar din kommun/stadsdelsförvaltning för att få äldreomsorg. Be att få prata med en biståndshandläggare, det är den person som kommer att ta hand om ditt ärende och göra en utredning tillsammans med dig och fatta beslut.

Vad är ett biståndsbeslut?

Ett beslut som har fattats av biståndshandläggaren, utifrån vad du ansökt om för hjälp. Det är ett beslut som biståndsbedömaren har gjort efter att dina behov har blivit utredda. Biståndsbeslutet visar vilka beslutade insatser som blivit beviljade. Avslag på ansökan om bistånd kan överklagas och det ska göras inom tre veckor efter att du fått beslutet. Din handläggare är skyldig att informera om hur man överklagar.

Överklagan skickar du in till din kommun och det går bra att skriva på vanligt papper. Skriv vad du vill ha ändrat, vilket beslut det gäller. Du måste underteckna själv, om någon annan gör det åt dig gäller inte överklagan.

Kan jag själv välja äldreboende eller hemtjänst?

Möjligheten att välja ser olika ut i olika kommuner. Valfrihet tillämpas i vissa kommuner, när det gäller äldreboende. Då väljer du själv var du vill bo, på vilket äldreboende du vill ansöka om plats, efter beviljat biståndsbeslut.

Många kommuner har infört kundval/valfrihet inom hemtjänsten och det innebär att det är du själv som bestämmer vem som ska utföra de beviljade hemtjänstinsatserna hemma hos dig.

Du har dock alltid rätt till önskemål, även om du bor i en kommun som inte har valfrihet.

Hur mycket kostar det att bo på äldreboende?

I ett särskilt vård- och omsorgsboende betalar du avgift för omsorgen/omvårdnaden, hyra och för måltider. Lägenheten/rummet hyr du som en vanlig lägenhet. Avgiften för vård- och omsorgen är densamma oavsett om boendet drivs privat eller i kommunal regi. Avgiften kan dock variera något mellan olika kommuner. Maxtaxan är 1 780 kronor per månad, vilket innebär att du aldrig betalar mer i vård- och omsorgskostnad och taxan är lika i varje kommun.

Efter omsorgsavgiften, måltider och boendekostnaden och skatt, ska du ha kvar minst 5 024 kronor och för sammanlevande makar och sambor är summan 4 245 kronor per person och månad. Detta kallas för förbehållsbelopp och är lika i varje kommun. Har du inte kvar det beloppet, reduceras din avgift för omsorgen.

Kan jag få bostadsbidrag för att bo på äldreboende?

Ja, du kan ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten om du är över 65 år eller äldre. De har en webbplats där du kan göra en prognos för att se om du har rätt till bostadstillägg.

Måste jag bo i den kommun där jag söker äldreboende?

Nej, du har rätt att ansöka i annan kommun och din ansökan ska bedömas på samma sätt som de äldre som bor i den kommunen. Vissa kommuner erbjuder platser utanför kommunen. Ofta har de eller kan ingå avtal med en privat utförare på annan geografisk ort. Ibland finns överenskommelser mellan närliggande kommuner.

Får jag bo med min make/maka?

Aleris försöker tillgodose önskemål om parboende i den utsträckning vi kan.

En del kommuner har s.k. Parboendegaranti, vilket innebär att makar och sambos, även om de har olika omvårdnadsbehov, ska ges möjlighet att få fortsätta att bo tillsammans. Make/maka kan alltså i de fall det är möjligt välja att flytta med till ett äldreboende även om vårdbehovet inte finns. Ett biståndsbeslut måste dock finnas.

Vad måste jag klara av själv när jag flyttar till ett äldreboende?

I och med flytten till ett äldreboende är du redan i behov av omsorg/omvårdnad dygnet runt. Det finns inget specifikt du måste klara av själv. Hjälpinsatserna du behöver i vardagen får du på boendet.

Från januari 2014 kommer biståndsbesluten till utförarna för äldreboenden vara mer detaljerade och tydliga.

Får jag bo kvar om mitt vårdbehov blir större?

Ja, du får bo kvar.

Får jag ta med mitt husdjur till äldreboendet?

Det är viktigt att berätta för biståndsbedömaren att du önskar ta med ditt husdjur, det ingår i biståndsbeslutet. Vi har äldreboenden där vi tar emot husdjur, hör efter med det boende du önskar flytta till.

Finns det möjlighet till övernattning för gäster som kommer långväga?

Ja, lägenheten hyrs som en vanlig lägenhet och gäster får självklart sova över.

Jag har förstått att ni bygger egna äldreboenden, vilka får bo där?

Du som har ett biståndsbeslut för att bo på ett äldreboende/särskilt boende. Vissa av våra äldreboenden som vi driver i egen regi erbjuder privata vårdplatser.

Finns läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut på Aleris äldreboenden?

Boendet har tillgång till alla hjälpinsatser du behöver i vardagen, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser.

Får mina anhöriga hälsa på när som helst eller är det besökstider?

Dina anhöriga är välkomna att hälsa på när de vill i överenskommelse med dig.

Finns personer med demenssjukdom på samma enhet som personer utan demens?

Det vanligaste är att personer med demenssjukdom bor på en enhet/profilboende där personalen har särskild utbildning.

Vilka sjukdomar de boende har på en enhet kan dock variera. Kommunen där boendet finns kan också ha olika syn på om t.ex. personer med demenssjukdom ska bo tillsammans med personer utan demensdiagnos eller inte.

Demens är en sjukdom som utvecklas under lång tid och den som tidigare var skröplig kan på boendet utveckla en demenssjukdom.

Får jag ta med mina egna möbler?

Ja, det får du. En höj- och sänkbar säng finns i varje lägenhet, annars väljer du dina egna möbler och tillhörigheter själv. I boende för korttidsvård eller växelvård, där du bor tillfälligt är lägenheterna möblerade.

Får jag själv välja vad jag ska äta och när?

Självfallet arbetar vi utifrån dina individuella behov och önskemål om var måltiden serveras och också när den serveras i viss utsträckning. Vi serverar alltid frukost, lunch, middag, kvällsmål och två mellanmål. Om ytterligare måltider önskas, tillgodoser vi det.

Maten som erbjuds är anpassad för äldre och alternativ finns vid varje måltid och har man behov av specialkost tillgodoser vi det.

På varje enhet finns ett kostombud.

Vad menas med LOV?

LOV betyder lagen om valfrihet. Alla landsting måste erbjuda valfrihet inom primärvården. Vissa landsting har även infört valfrihet inom olika delar av specialistsjukvården. Kommunerna får själva välja om de önskar erbjuda sina medborgare valfrihet.

Många kommuner har infört LOV för hemtjänsten och det innebär att det är du som kund som själv bestämmer vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig efter biståndsbeslut. Man kan även byta tjänsteutförare om man inte är nöjd. Några kommuner har även infört LOV i särskilda boenden.

Vad betyder LOU?

LOU betyder lagen om offentlig upphandling. Offentlig sektor (den skattefinansierade verksamheten) använder lagen vid köp av varor och tjänster, det gäller även äldreomsorgen.

Lagen visar vad man får och inte får göra vid en offentlig upphandling. Lagen ska skapa konkurrens i samhället och alla anbudsansökningar ska behandlas lika. Kommunen ställer dock kvalitetskrav som måste uppfyllas. 

Kundval

Vissa kommuner och stadsdelar har ett kundvalssystem som innebär att du du själv får välja vem som ska ge dig hjälp i hemmet eller på vilket äldreboende du vill bo. Kontakta din kommun för att ta reda på hur det är där du bor.

För att få hemtjänst eller boende på ett äldreboende krävs ett biståndsbeslut från din kommun eller stadsdel. En handläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med, därefter har du, som bor i en kommun med kundval, möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig. Kostnaden blir densamma oavsett vilken utförare du väljer.

Studiebesök inför valet

Innan du väljer utförare tycker vi det är bra om du ringer eller besöker oss för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi kan göra för dig. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta våra verksamhetschefer och driftsledare som gärna svarar på frågor eller ordnar ett studiebesök på ett äldreboende eller på ett hemtjänstkontor för den som så önskar.

Till toppen av sidan